ความรับผิดชอบต่อสังคม และข่าวสาร

นโยบาย ความรับผิดชอบต่อสังคม

แรงงาน
 • ความอิสระในการเลือกทำงาน
 • แรงงานเยาวชน
 • ชั่วโมงทำงาน
 • ค่าจ้างและสวัสดิการ
 • การปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรม
 • การไม่เลือกปฏิบัติ
 • เสรีภาพในการสมาคม
สุขภาพและความปลอดภัย
 • ความปลอดภัยในการทำงาน
 • ความพร้อมกรณีฉุกเฉิน
 • การบาดเจ็บและความเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน
 • สุขอนามัยอุตสาหกรรม
 • งานที่ต้องการแรงงานทางกายภาพ
 • การป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องจักรกล
 • สุขอนามัย อาหาร และที่อยู่อาศัย
 • การสื่อสารด้านสุขภาพและความปลอดภัย
สิ่งแวดล้อม
 • ใบอนุญาติและการรายงานด้านสิ่งแวดล้อม
 • การป้องกันมลภาวะและการลดการใช้ทรัพยากร
 • วัตถุอันตราย
 • ขยะมูลฝอย
 • การปล่อยมลภาวะทางอากาศ
 • ข้อจำกัดด้านวัสดุ
 • การจัดการน้ำ
 • การใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จริยธรรม
 • ความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ
 • ไม่มีการเอื้อประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม
 • การเปิดเผยข้อมูล
 • ทรัพย์สินทางปัญญา
 • การดำเนินธุรกิจ การโฆษณา และการแข่งขันที่เป็นธรรม
 • การปกป้องลักษณะบุคคลและการไม่ตอบโต้
 • การหาแหล่งแร่ธาตุโดยมีความรับผิดชอบ
 • ความเป็นส่วนตัว
ระบบการจัดการ
 • คำมั่นสัญญาของบริษัท
 • สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร
 • ข้อกำหนดทางกฏหมายและข้อกำหนดของลูกค้า
 • การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
 • วัตถุประสงค์การปรับปรุง
 • การฝึกอบรม
 • การสื่อสาร
 • ความคิดเห็นตอบกลับ การมีส่วนร่วม และการร้องทุกข์ของแรงงาน
 • การตรวจติดตามและการประเมิน
 • กระบวนการปฏิบัติการแก้ไข
 • การจัดทำเอกสารและบันทึกข้อมูล
 • ความรับผิดชอบต่อผู้ส่งมอบ
Scroll Up